Vul hieronder uw naam, e-mailadres en
unieke code in en zie meteen of u de winnaar
bent van 1 van de 65 Weber BBQ's.

Ja, ik ga akkoord met de actievoorwaarden.

Ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden van nieuwtjes van Délifrance en Weber

Algemene actievoorwaarden

“Maak met Délifrance kans op een Weber BBQ!“

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Délifrance Nederland B.V. - Keurmeesterstraat 19 - 2984 BA Ridderkerk - KvK nr 24130175 en BTW nr. NL 0041 400 23 B01 en zijn van toepassing op de door hen ten behoeve van het door hen geregistreerde merk Délifrance georganiseerde promotionele actie “Maak met Délifrance kans op 1 van de 65 Weber BBQ'S“ (hierna: 'de Actie').
 • De Actie wordt onder de aandacht van potentiële deelnemers aan de Actie gebracht en in principe gecommuniceerd via de verschillende communicatiekanalen die tot de beschikking van Délifrance Nederland B.V. staan zoals - doch niet beperkt tot - de verpakking van Délifrance thuisafbakbrood producten en de website www.delifrance-actie.nl.
 • De Actievoorwaarden (hierna:'Voorwaarden') zijn terug te vinden op www.delifrance-actie.nl/actievoorwaarden.
 • Door deelname aan deze Actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en verklaart de deelnemer akkoord te zijn met deze voorwaarden.
 • De Actie “Maak met Délifrance kans op 1 van de 65 Weber BBQ'S“ loopt tot en met 31 augustus 2016. Na deze datum wordt de actie op de website www.delifrance-actie.nl beëindigd en kunnen er geen rechten meer ontleend worden aan het in het bezit hebben van een actiecode.
 • Délifrance Nederland B.V. is gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze Voorwaarden.

Deelname aan de Actie

 • Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder woonachtig in Nederland; uitgezonderd alle werknemers van Délifrance Nederland B.V. en direct of indirect bij deze Actie betrokken derden.
 • Per adres/deelnemer kan onbeperkt worden deelgenomen aan de Actie.
 • De Actie bestaat uit het volgende: op iedere verpakking van Délifrance thuisafbakbrood product wordt, zolang de voorraad strekt, een sticker met een unieke code geplaatst. Deze Actieverpakkingen liggen vanaf 29 maart 2016 (week 13) in de winkel.
 • De unieke actiecodes dienen op de website www.delifrance-actie.nl (hierna: de 'Website') achtergelaten te worden, waarbij iedere unieke actiecode slechts eenmaal gebruikt kan worden. Bovendien dient de deelnemer bepaalde gegevens achter te laten op het op de Website in te vullen deelnameformulier.
 • Deelnemer dient de sticker met de actiecode(s) te bewaren als bewijs van deelname aan deze Actie.
 • Délifrance Nederland B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien deelnemer niet de goede gegevens achterlaat op de Website dan wel als er iets mis gaat bij de inzendingen van het online deelnameformulier.

Prijzen en toewijzing

 • Onder de deelnemers worden de volgende prijzen weggegeven:
  • 65 Weber brikkettenbarbecues “Compact Kettle”
 • De unieke code wordt na invoering op de website www.delifrance-actie.nl door een geautomatiseerd systeem gecontroleerd. De winnaar van een prijs wordt bepaald op basis van het inlogmoment. Degene die het dichtst na het bepaalde inlogmoment deelneemt, is een winnaar. Het inlogmoment is vooraf bepaald en wordt door de computer at random toegepast.
 • Er kan maar één prijs gewonnen worden per deelnemer, per huishouden per IP adres.
 • De winnaar heeft zelf de plicht om zijn/haar persoonlijke gegevens volledig door te geven via het geautomatiseerde invulformulier. Hierna wordt met de winnaar contact opgenomen via het opgegeven e-mail adres of telefoonnummer.
 • Bij het ontbreken/niet volledig zijn van deze gegevens zal de prijs niet worden uitgereikt.
 • De prijzen worden door Délifrance ter beschikking gesteld.
 • De prijswinnaar van een prijs dient met minimaal 1 persoon van 18 jaar of ouder in een huis te wonen.
 • Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie (o.a. de uitreiking van de prijs). Eventuele foto- of filmopnamen en interviews kunnen door Délifrance Nederland B.V. gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Daarbij heeft Délifrance Nederland B.V. het recht de namen van de winnaars openbaar te maken en te gebruiken op welke wijze dan ook. Délifrance Nederland B.V. is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaars.
 • Een geweigerde prijs vervalt aan Délifrance Nederland B.V.
 • De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten dan wel andere prijzen. Over de Actie, de prijs toewijzing en -beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten verbonden.
 • In geval van overmacht behoudt Délifrance Nederland B.V. zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier.
 • Bij (een vermoeden van) fraude, misbruik of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Délifrance Nederland B.V. zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van een prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 • Deelname aan deze Actie kan alleen via het internet.

Actieperiode

 • De actieperiode loopt tot en met 31 augustus 2016. Gedurende deze periode zal op 65 inlogmomenten worden bepaald wie de winnaar van de prijs is.
 • Er zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na het winmoment, contact worden opgenomen met de winnaars over de wijze van uitvoering van de prijs en de uitreiking daarvan.

Aansprakelijkheid

 • Délifrance Nederland B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die samenhangt met deelname aan de Actie.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Voorwaarden dan wel in de specifieke voorwaarden op de Délifrance thuisafbakbrood en panini actieverpakking, kunnen Délifrance Nederland B.V niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een (schade)verplichting voor Délifrance Nederland B.V. in het leven roepen.
 • Délifrance Nederland B.V kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die zou ontstaan bij niet of slecht functioneren van haar Website. In geval van storingen zal Délifrance Nederland B.V haar uiterste best doen om deze zo spoedig mogelijk te (doen) verhelpen.

Persoonsgegevens en privacy

 • De door deelnemer ingevulde gegevens op het online deelnameformulier op de Website, zullen uitsluitend worden opgenomen in de database van Délifrance Nederland B.V. om de prijswinnaars op de hoogte te stellen van de gewonnen prijs.
 • Indien de deelnemer daartoe expliciet haar goedkeuring heeft gegeven, dan heeft Délifrance Nederland B.V het recht de deelnemer per email op de hoogte te houden van nieuwtjes van Délifrance. Deelnemer zal alsdan jaarlijks maximaal 10 x per email door van Délifrance Nederland B.V benaderd worden. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 • De Wet Bescherming Persoonsgegevens zal daarbij in acht worden genomen.
 • Délifrance Nederland B.V is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de Actie en de wijze van gebruik van deze persoonsgegevens als in punt 1 van dit artikel.
 • De door deelnemers verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Actie.
 • Deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn of haar persoonsgegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt overeenkomstig deze Voorwaarden door Délifrance Nederland B.V.

Slotbepalingen

 • Délifrance Nederland B.V. behoudt zicht het recht voor om inzendingen en deelnames aan de Actie die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Délifrance Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van reden te wijzigen.
 • Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie daarvan mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Délifrance Nederland B.V.
 • In gevallen waarin de Voorwaarden niet voorzien beslist Délifrance Nederland B.V.
 • Eventuele vragen over deze Actie kunnen kenbaar gemaakt worden aan Délifrance Nederland B.V. - t.a.v. Esmée Kluit - Postbus 4020 - 2980 GA Ridderkerk of via telefoonnummer 0180 - 485111.
 • Délifrance Nederland B.V. kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen; het is dan ook aan te raden om deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Opgemaakt door Délifrance Nederland B.V., januari 2016